dijous, 20 de setembre de 2007

PROGRAMACIÓ CURS 2007-2008PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DE L’ASSIGNATURA OPTATIVA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 4t ESO .

CURS 2007-2008

PROFESSOR: JOSEP JOAQUIM PERUCHO I TORMO

ÍNDEX

- OBJECTIUS

- CONTINGUTS

- AVALUACIÓ

- SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS

- METODOLOGIA I MATERIAL DIDÀCTIC

1- OBJECTIUS

Probablement haurem sentit expressions tòpiques com ara que vivim immersos en la cultura de la imatge, fascinats per les noves tecnologies mediàtiques o, fins i tot sotmesos a la tirania de la comunicació, un cop evidenciat el fenomen de la globalització dels mass media. En aquesta assignatura volem palesar aquesta realitat i alhora volem crear una consciència crítica en els nostres alumnes. En aquesta línia orientarem el nostre interés cap a l’estudi i posada en pràctica del fenomen dels mitjans audiovisuals, amb un doble objectiu:

1- Abastar la totalitat dels mitjans audiovisuals existents.

2- Proporcionar eines de treball polivalents i interdisciplinars que donen suport o documentació complementària a altres matèries com ara Història de l’art o Dibuix pel que fa a la metodologia objectiva per a la lectura de la imatge, en especial pel que fa a l’estudi i aplicació dels perfils de polaritat, i també a altres com Premsa, Llengua i Literatura i Comentari de Text.

2- CONTINGUTS

Els continguts estan estructurats en tres unitats, més conceptuals, introductòries i sis unitats dedicades a sis fenòmens audiovisuals diferents.

LA COMUNICACIÓ HUMANA

- Concepte de comunicació

- La comunicació humana natural

- La comunicació humana artificial

- El poder dels mass media

IMATGE I REALITAT: LA CULTURA DE LA IMATGE O LA IMATGE DE LA CULTURA

- El llenguatge de la imatge

- Els elements primaris de la imatge

- Propietats semiòtiques de la imatge

- Lectura d’imatges

ELS MITJANS AUDIOVISUALS. LA FASCINACIÓ PER LA IMATGE

- Els subsistemes i mitjans audiovisuals

- El llenguatge audiovisual

- Codis audiovisuals

FOSCOR, OMBRES, LLUM I IMATGES. LA FOTOGRAFIA

- El procés químic i el procés digital

- La càmera òptica

- Formats fotogràfics

- Aplicacions i gèneres fotogràfics

EL CÒMIC

- Característiques

- Breu història del còmic

- La vinyeta. Gèneres i estils

- Trets semiòtics. Recursos i tècniques expressives

- Guió, maquetació i edició

LA IMATGE SONORA. LA RÀDIO

- De Marconi a la tecnologia digital

- Microfonia. Sistemes i suports d’enregistrament

- La transmissió radiofònica

- L’emissora de ràdio

- La producció radiofònica

- Els gèneres radiofònics

EL CINEMA

- Origen i evolució

- Els materials: tecnologia i suport

- El llenguatge cinematogràfic: del pla a les seqüències

- La producció cinematogràfica

- L’escriptura i la lectura fílmiques

- Els gèneres audiovisuals

LA TELEVISIÓ I EL VÍDEO: LA IMATGE ELECTRÒNICA

- De la imatge electrònica a la imatge digital

- Suports i formats

- Components bàsics del vídeo

- Lectura magnètica i lectura digital

- Gravació i edició

- Edició lineal i edició no lineal

- La realització i la producció televisives

- Els estudis de televisió i vídeo

- Diferents formats d’informatius televisius

EL MULTIMÈDIA

- Comunicació global i diversitat cultural

- Tecnologia digital i integració de mitjans audiovisuals

- Convergència de mitjans de comunicació i canals de difusió

- La multifuncionalitat del hardware

- Varietat de programes o software. Les aplicacions multimèdia

A més dels continguts conceptuals, també treballarem continguts procedimentals que consistiran en analitzar les característiques dels diferents mitjans audiovisuals i utilitzar els recursos al nostre abast per a produir textos audiovisuals. Pel que fa a les actituds es valorarà l’esperit crític, la participació i la implicació en projectes individuals i col·lectius. Amb tot això intentarem contribuir al procés d’alfabetització audiovisual de l’alumnat amb l’adquisició de criteris propis de selecció i anàlisi.

3- AVALUACIÓ

Cada unitat conté una sèrie d’activitats didàctiques consistents en comentaris de textos, exercicis teòrics i exercicis pràctics, la realització a classe o a casa d’aquestes activitats serà la principal eina d’avaluació junt a la realització de diverses proves, exàmens globals i de la confecció d’un dossier personal. També es tindrà en compte la realització de projectes individuals o en grup així com l’observació directa del professor a classe o a les activitats fora del centre.

Els alumnes amb l’assignatura suspesa s’hauran de presentar a la recuperació de setembre a una prova escrita i hauran d’elaborar un dossier amb material.

4- SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS

Al llarg del curs es treballaran els aspectes teòrics de les tres unitats inicials i dedicarem cada avaluació a l’estudi de dos mitjans audiovisuals, de la següent manera:

- 1ª Avaluació: Aspectes teòrics, fotografia i còmic.

- 2ª Avaluació: Aspectes teòrics, ràdio i cinema.

- 3ª Avaluació: Aspectes teòrics, televisió, vídeo i multimèdia.

5- METODOLOGIA I MATERIAL DIDÀCTIC

A més de l’exposició teòrica dels conceptes més importants per part del professor hom intentarà que l’alumnat es motive mitjançant activitats pràctiques i lúdiques per tal que participe activament a les classes i puga assolir els objectius generals de l’assignatura.

Utilitzarem com a llibre de l’alumnat el llibre “Comunicació audiovisual” de Miquel Francés i Gonçal Garcia de l’editorial Castellnou Edicions. Tindrem en compte l’audició, visualització i anàlisi de qualsevol fragment o obra audiovisual que puga arribar a les nostres mans. Es proposarà també alguna lectura al llarg del curs, i també es faran algunes visites a cinemes, televisions, ràdios, exposicions o galeries d’art locals segons les oportunitats que se’ns presenten.

Dins de les necessitats materials per a portat a terme la nostra activitat estan la creació d’una aula d’audiovisuals i en el seu defecte un espai on exposar les obres realitzades pels alumnes, utilitzarem també l’accés que se’ns ha oferit a l’aula d’informàtica.

3 comentaris:

kLaW ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
tu_madre ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
josesancho ha dit...

ximotormo yo crec que tas pasat un poket no creus??? crec que me la vaig a convalidar perque necesite mes hores lliures. auuuu ya´ns vorem