dijous, 20 de setembre de 2007

TEMA 2 CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES D'ALGUNS MATERIALS AUDIOVISUALS TRADICIONALS


CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES D’ALGUNS MATERIALS I MITJANS AUDIOVISUALS TRADICIONALS


Diapositives

La diapositiva és fonamentalment un mitjà gràfic, i pot servir per a presentar fotografies originals o còpies de materials presos de qualsevol document imprès. Com poden deteriorar-se si es projecten durant massa temps, no es presten per a donar una informació gràfica o basada en paraules, excepte si és d'un tipus molt simple que es pot assimilar molt de pressa. Normalment no han de projectar-se durant més de 60 segons ni menys de quatre, depenent del contingut gràfic i de la durada del comentari de qui les exhibeix.

El material de la diapositiva és una pel·lícula, en blanc i negre o color, de 35 mm.

Cal projectar-les a les fosques, si es vol obtenir una imatge relativament clara i gran en la pantalla.

La producció de diapositives de qualitat acceptable exigeix una bona càmera *réflex de 35 mm i un *flash petit. Per a poder presentar-les es requerirà un projector, possiblement automàtic, i una pantalla de 1,5 m² almenys.

La seqüència de diapositives pot ser adaptada, escurçada, allargada o modificada segons es desitgi. Es presta fonamentalment per a un treball col·lectiu.

Imatges *diascòpiques (Retroprojector)

El retroprojector és un mitjà visual fix, que utilitza materials que permeten el pas de la llum, o sigui, transparències. Per aquest motiu, la intensitat lluminosa sobre la pantalla és suficientment gran com perquè no hagi necessitat d'enfosquir l'habitació.

En un aula, permet al professor escriure la transparència mirant a classe, sent projectat el seu escrit cap a enrere (*retroprojectat) sobre una pantalla situada enfront dels alumnes i d'esquena al professor. La percepció de l'escrit o dibuixat d'aquesta manera és molt més nítida que la del guix sobre la pissarra.

Es treballa sobre un rotllo de paper d’acetat de *celulosa que es pot fer avançar o retrocedir. Per tant, la transparència que s'ha elaborat fa vint minuts, es pot trobar sense dificultat. Les dimensions més freqüents de les transparències són de 12x12 cm; 18x18 cm i 20x20 cm. No hi ha límit al temps de presentació de la transparència, i el màxim de paraules aconsellades per a mostrar-hi és de cinquanta.

Maneig del retroprojector: Se situa la pantalla sobre la qual es projectarà la imatge, s'encén la llum, se situa la imatge en el porta-objectes, s'enfoca, i ja està llest. És important controlar la grandària, claredat i lluentor de la imatge projectada. Quant a la grandària, ha de tractar-se que la imatge ocupi la totalitat de la pantalla; la claredat es cuidarà mantenint allunyada la pantalla de la llum directa.Imatges *episcòpiques (projecció d'objectes opacs)

Aquesta projecció depèn de la capacitat d'un objecte per a reflectir la llum. L'avantatge que té és que és únic; no existeix cap altre dispositiu que permeti projectar imatges que no estiguin preparades en material transparent. Qualsevol material imprès, dibuixat o fotografiat pot servir (pàgines de llibres, revistes, etc.; cossos sòlids; fulles d'arbres; mapes; etc.), tant en color com en blanc i negre. Tot això pot ser ampliat a l'instant pel projector.

El maneig del projector opac és simple: es col·loca el material, s'encén el llum, s'enfoca i es projecta. Té dos defectes bastant seriosos: ja que el que s'observa en la pantalla és una imatge reflectida (la llum no passa a través del material), l'aparell és necessàriament voluminós, i la seva ocupació es fa difícil si no es disposa d'una taula de projecció o suport especial. L'altre defecte és que exigeix enfosquir l'habitació.

*Filmines

Són pel·lícules de vistes fixes (en color o blanc i negre), de 35 mm, que consten d'un nombre variable de fotogrames, de quadre sencer (24x36 mm) o de mig quadre (18x24 mm), que presenten un tema seqüenciat o document projectable.

Es projecta amb un projector de diapositives, però no tots estan dotats del xassís oportú per a aquesta funció, pel que es necessita d'un adaptador.

Els *proyectores d'aquesta sèrie de fotografies o figures estan fabricats perquè l'operador passi la tira manualment. Els automàtics i *semiautomáticos tenen una espècie de safata anomenada “*magazine” per a sostenir l'ordre de les pel·lícules, i posseïxen un control de quadre per a assegurar la projecció.

La dificultat de col·locar la *filmina en els xassís dels projectors usuals constituïx un gran inconvenient que contrasta amb la seva economia. Igualment, la inferioritat de la grandària del quadre queda compensada per la possibilitat d'avançar o retardar la imatge amb gran facilitat. Aquestes i altres característiques fan que la *filmina vagi sent substituïda progressivament per la diapositiva.

Film mut

Aquí es combinen imatges realistes, i moviment. Les projeccions poden realitzar-se tant en aules individuals com en salons de major capacitat, a més, les pel·lícules poden projectar-se per televisió.

El cinema arriba a un alt grau de similitud amb la realitat per la percepció de formes, colors i moviments que brinda. Contribuïxen a això l'augment del camp visual assolit amb la projecció en pantalla panoràmica, i l'alta fidelitat. Mitjançant efectes d'il·luminació i divers grau de desenfocament, s'assoleix una jerarquització de plànols que guia valorativament l'observació dels objectes i accions que es mostren.

Altra qualitat del cinema és que pot accelerar o alentir el moviment. Així, quan el moviment es demora és possible percebre fins a l'agitació de les ales d'una mosca. Contràriament, també és possible veure créixer una flor en segons, en lloc de setmanes.

Igual que en fotografia, existeixen aparells cinematogràfics de diferents passos. Els professionals empren pel·lícules de 35 mm, o, en certes superproduccions, la de 70 mm. En canvi els afeccionats utilitzen generalment el pas de 8 mm i el de 16 mm. Aquest últim és interessant degut al fet que les cinemateques dels serveis culturals disposen habitualment de pel·lícules d'aquest ample. Les pel·lícules de 16 mm en un rotllo de 120 metres, permet uns onze minuts de projecció.

La filmació de pel·lícules per a ser emprada en l'ensenyament no és de cap manera prohibitiva, però requereix majors coneixements tècnics que la presa de fotografies fixes. Els temes que poden contenir són molt diversos.

El llenguatge del cinema va començar per ser un llenguatge d'imatges mudes. Per a l'ensenyament, la preparació de pel·lícules mudes de curta durada, poden ser acompanyades o no per la paraula del professor.

El funcionament del cinema es basa en una propietat de la retina de l'ull humà coneguda com principi de la persistència de les impressions *retinianes. Quan la lent de l'ull, el cristal·lí, enfoca una imatge sobre la retina, els impulsos nerviosos que arriben al cervell són estimulats per la secreció d'uns *fotopigments específics, l'activitat química dels quals persisteix si la imatge desapareix sobtadament, mantenint-se l'estimulació dels senyals nerviosos durant un breu període de temps. La durada d'aquest període de temps durant el qual el senyal persisteix, dependrà de l'estat d'adaptació de l'ull. Quan la llum d'ambient està a un nivell baix es diu que la retina està adaptada a la foscor i l'activitat nerviosa persisteix durant un temps encara major.

La càmera *filmadora és una càmera fotogràfica especialment dissenyada per a prendre una sèrie de fotografies estàtiques en ràpida successió. El projector de films només requereix que s'insereixi la pel·lícula en la grua fent coincidir les seves perforacions amb les dents de l'engranatge. Després es controla la llum, i la ubicació del projector pel que fa a la pantalla on es projecta el film.

*Rotafoli

Es tracta d'un tauler didàctic dotat de plecs de paper, utilitzat per a escriure o il·lustrar. El complement necessari és el retolador.

Els plecs conformen una successió seriada i coordinada de làmines, gràfics o text, que s'articulen sobre un marge superior i s'exposen amb facilitat d'una en una.

És un recurs molt interessant per a utilitzar en exposicions, amb explicacions dialogades o observacions, així com per a la presentació del resultat de les investigacions d'un treball en equip.

*Franelògraf

Es tracta d'un tauler de *franela o *feltre que aprofita el fet que el *feltre de llana i de cotó s'adheriran a superfícies semblants. Es pot treballar en ell tal com es treballaria en una pissarra amb la diferència que les coses que es presenten en el franelògraf es preparen per endavant, folrant-les per darrere amb *franela, feltre o paper d'escata, i es fixen instantàniament en la cara avellutada del tauler, substituint-se amb igual rapidesa per altres objectes.

A la superfície del franelògraf pot fixar-se qualsevol material pla de poc pes, una vegada se'ls troba aplicat el folre posterior. La grandària més satisfactòria del tauler per a utilitzar-lo en el saló de classes és una taula que tingui la grandària aproximada d'una secció del de la pissarra de la classe. Dotant-lo de ganxos, l'hi podrà penjar de la pissarra Els franelògrafs més petits (per exemple 0,90 x 1,20 m) s'utilitzen sovint amb un cavallet o simples suports.

El color ha de ser agradable i oferir el degut i adequat contrast amb els objectes que vagin a fixar-se.

La pissarra

Es un tauler mural. Les imatges van integrant una totalitat a la qual per fi es desitja arribar. Objectiven i fixen els passos d'un projecte. Són imatges acumulables. Suporta llavors anotacions de termes i trossos essencials que es realitzen a l'una d'una exposició verbal, i van configurant esquemàticament l'estructura de la presentació. També permet exposar en ell una gran varietat de materials (figures, mapes), i treballar amb instruments com regles, compassos i plantilles.

Per a la instal·lació d'una pissarra és important tenir en compte certs elements que determinaran la seva utilitat posterior: teixidura, consistència, color, grandària, il·luminació, lloc que ocupa pel que fa als alumnes. Els Les pissarres modernes són usualment verdes, en comptes de negres, contribuint així a l'atractiu i a la comoditat per a la vista del saló.

Per a escriure-hi a sobre s'utilitzen guixos generalment blancs, encara que val la pena utilitzar guixos de color. Periòdicament cal rentar-lo amb una esponja per a eliminar distraccions innecessàries.

Quant a la grandària no hi ha mesures ideals però s'aconsella mantenir la proporció 1 a 2, o 2 a 3, entre el ample i el seu llarg.

A més del tradicional situat en l'aula, existeixen d’altres tipus: de *acetato (on s'escriu amb fibra), de suro (s'incorporen elements sostinguts per xinxetes o ganxos similars), goma *eva, magnètic (és de xapa, i les figures se li adhereixen per mitjà d'imants pegats al dors), de vidre (utilitzat en aeronàutica), especials (per exemple amb pentagrames utilitzat en música), etc.

Models tridimensionals i cossos geomètrics

Els models tridimensionals són aquells objectes d'exhibició que reproduïxen, a escala, formes d'altres objectes reals. Constituïxen imitacions portables a classe, de cossos que, si bé interessa conèixer, escapen a la manipulació didàctica.

Aquests models presenten signes que fan evidents a les formes, dimensions i posicions relatives, i en alguns casos, també colors i moviments. Altres qualitats escapen a la possibilitat de reproducció (teixidura, olor, densitat, resistència a la compressió, etc.) i amb això rubriquen un inevitable caràcter d'abstracció d'aquests mitjans auxiliars.

Entre aquests models figuren els globus terraqüis, mapes de relleu, espècimens embalsamats, esquelets i altres objectes de la biologia, guixos o ceres, maquetes, *diorames.

Dintre dels models tridimensionals, però amb “menys reconegut realisme” se situen les esferes celestes, els models atòmics i moleculars i els cossos geomètrics. Amb tots aquests no es pretén copiar, sinó només trobar un conjunt de formes tangibles que serveixin com símbols operatius.

Mapes

El mapa és una representació (habitualment sobre una superfície plana) de la superfície de la terra o d'alguna part d'ella, mostrant la seva grandària i posició relatius, segons una escala, projecció o posició indicades

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS SONORS I AUDIOVISUALS

Disc Fonogràfic

Es tracta d'una placa circular de material termoplàstic en la qual es registra o grava un so que després es reproduïx en un fonògraf o tocadiscs.

El disc fonogràfic constituïx el primer suport sonor que ha pogut desenvolupar-se a escala industrial. L'enregistrament del so s'efectua mitjançant un estilet vertical que actua sobre la superfície d'un disc matriu de d’acetat de *celulosa, produint-hi a sobre un solc més o menys profund segons l'altura del so registrat. Una vegada imprès aquest disc matriu, es procedeix a la seva *metalització revestint-lo amb una substància conductora d'electricitat. A continuació, se li sotmet a un bany galvànic, acabat el qual se separen dels motlles o matrius de d’acetat les làmines *galvanoplàstiques o discos negatius; aquests es renten curosament, s'assequen, es brunyeixen, i mitjançant màquines especials s'aconsegueix d'ells tantes reproduccions com es desitgi. El diàmetre del disc, així com les mesures de l'orifici central estan normalitzades.

El tocadiscs, que s'encarrega de reproduir el so gravat en el disc, consta d'un plat giratori i una agulla que es llisca pels solcs del disc, connectada a una càpsula generalment magnètica, aquesta a un amplificador i aquest a un o diversos altaveus.

Casset

Caixa que conté una bobina amb una cinta magnètica que s'atropella sobre altra bobina situada al costat de la primera, de manera que en el seu recorregut aquesta cinta és llegida o gravada per un capçal magnètic situat en l'exterior (és el gravador o *magnetòfon.

El *magnetòfon és l'aparell gravador i reproductor magnètic del so. Es basa en la possibilitat d'induir una intensitat magnètica variable sobre un fil o cinta de material *ferromagnètic. En l'enregistrament, les variacions de tensió generades pel micròfon són amplificades per a excitar un *electroiman (cap magnètic), entre les armadures del qual passa el fil a velocitat constant. Les variacions de tensió produïxen en l’electroiman variacions en el seu camp magnètic que impressionen el fil. En la reproducció, el magnetisme adquirit per aquest fil fa variar el camp magnètic; aquestes variacions, després d'amplificades, són transformades en sons per l'altaveu. Els enregistraments poden esborrar-se fent que el fil passi per altre electroiman(cap d'esborrat), al que s'aplica un corrent d'alta freqüència. Modernament, el fil de ferro dolç ha estat substituït per una cinta de plàstic recoberta d'una fina capa de pols magnètica. L'ample estàndard de la cinta és de 6,35 mm. Els mabgnetòfons de cinta inclouen, a més, mecanismes de commutació, diverses velocitats d'arrossegament de la cinta i dispositius per a l'avanç i reculada de la mateixa.

La cinta, a més de poder empaquetar-se en un *casete, pot ser enrotllada en una bobina.

Disc Compacte d'Àudio o CD-Àudio

Disc fonogràfic de metall de petit format, l'enregistrament del qual i reproducció s'efectua per procediments òptics.

Aquest disc, que amida 10,7 cm de diàmetre i 1,2 mm d'espessor, està gravat per una sola cara i admet fins a una hora de reproducció contínua. Es llegix mitjançant un feix de làser, sent molt més durador i fidel en la reproducció del so que els discos tradicionals.

Radiodifusió

Consisteix en l'emissió de notícies, música i altres programes per mitjà d'ones radioelèctriques amb destinació al públic en general.

La ràdio produïx la transmissió de sons a distància per mitjà d'ones electromagnètiques de baixa freqüència (ones de ràdio), la longitud de la qual d'ona està compresa entre 10 km i 1 mm i la seva freqüència entre 30 kHz i 3 ×108 kHz. Per a la comunicació a través de la ràdio es precisa d'un transmissor i d'un receptor. La comunicació pot realitzar-se en un sol sentit, a partir d'una emissora de ràdio, que pot rebre's en nombrosos receptors, pel que la ràdio és un mitjà de comunicació de masses. En un emissor de ràdio, les ones sonores, transformades en variacions de corrent elèctric per un micròfon, modulen una ona portadora de certa freqüència generada per un oscil·lador; la modulació pot ser en amplitud, AM, o en freqüència, FM. El senyal modulat s'amplifica i s'emet per mitjà d'una antena. El receptor capta el senyal a través d'altra antena, la separa d'altres freqüències mitjançant un circuit sintonitzador, la detecta, és a dir, obté el senyal *moduladora separant-la de l'ona portadora mitjançant un circuit especial, i l'amplifica, convertint-la de nou en so en un altaveu.

Televisió

La televisió permet la transmissió d'imatges i sons a distància per mitjà d'ones *hertzianes i són captades en les llars per mitjà d'un aparell receptor de televisió (televisor).

Els programes de televisió, gravats prèviament o recollits en directe, són transmesos per un centre emissor mitjançant ones *hertzianes distribuïdes per repetidors que cobrixen grans territoris i són captades per antenes acoblades als aparells televisors.

La càmera de televisió obté per mitjans òptics una imatge de l'escena que es vol transmetre i la transforma en un senyal elèctric variable mitjançant un escombrat de la imatge, que és descomposta en una sèrie de línies horitzontals successives. El senyal elèctric s'utilitza per a modular una ona portadora, que s'emet per mitjà d'una antena. AL mateix temps que la imatge, s'envia també el so, mitjançant una portadora independent, de forma semblant a la utilitzada en les transmissions de ràdio. El receptor capta el senyal a través d'altra antena, la separa d'altres freqüències mitjançant un circuit sintonitzador, separa així mateix la imatge i el so, els detecta, és a dir, obté el senyal *moduladora, separant-la de l'ona portadora, i envia el so a un altaveu i la imatge a un tub de llamps *catòdics on es reproduïx de forma sincronitzada l'escombrat realitzat per la càmera. El nombre de línies que es descompon una imatge i el nombre d'imatges que s'envien cada segon per a donar la sensació de moviment varien segons el sistema de televisió. En Europa, per exemple, és freqüent que la imatge es descompongui en 625 línies i que s'enviïn 25 imatges per segon. En EE UU són 525 línies i 30 imatges per segon. En televisió en color s'envien tres senyals en lloc d'una, que duen informació sobre un solament dels colors fonamentals (vermell, verd i blau) o sobre una combinació d'ells.

Les característiques tecnològiques del receptor de televisió no es limiten a la *decodificación de senyal provinent de tal o com emissora de televisió. El tub de llamps *catódicos (*CRT) que és, un receptor de televisió, permet la traducció a imatge de qualsevol senyal prèviament codificat. Des de la recepció per satèl·lit, passant per la transmissió per cable, la possibilitat de connectar ordinadors, rebre informació amb sistemes com el teletext i similars, fins a l'addició d'un *magnetoscopi (*video), tot això àmplia les possibilitats d'ús per part dels usuaris.

Cinema

Aquí es combinen imatges realistes, moviment i so. Les projeccions poden realitzar-se tant en aules individuals com en salons de major capacitat, a més, les pel·lícules poden projectar-se per televisió.

El cinema arriba a un alt grau de similitud amb la realitat per la percepció de formes, colors i moviments que brinda. Contribuïxen a això l'augment del camp visual assolit amb la projecció en pantalla panoràmica, i l'alta fidelitat. Mitjançant efectes d'il·luminació i divers grau de desenfoqui, s'assoleix una jerarquització de plànols que guia valorativament l'observació dels objectes i accions que es mostren.

Altra qualitat del cinema és que pot accelerar o alentir el moviment. Així, quan el moviment es demora és possible percebre fins a l'agitació de les ales d'una mosca. Contràriament, també és possible veure créixer una flor en segons, en lloc de setmanes.

Igual que en fotografia, existeixen aparells cinematogràfics de diferents passos. Els professionals empren pel·lícules de 35 mm, o, en certes superproduccions, la de 70 mm. En canvi els afeccionats utilitzen generalment el pas de 8 mm i el de 16 mm. Aquest últim és interessant degut al fet que les *cinematecas dels serveis culturals disposen habitualment de pel·lícules d'aquest ample. Les pel·lícules de 16 mm en un rotllo de 120 metres, permet uns onze minuts de projecció.

La filmació de pel·lícules per a ser emprada en l'ensenyament no és de cap manera prohibitiva, però requereix majors coneixements tècnics que la tom de fotografies fixes. Els temes que poden contenir són molt diversos.

El llenguatge del cinema va començar per ser un llenguatge d'imatges mudes. Per a l'ensenyament, la preparació de pel·lícules mudes de curta durada, poden ser acompanyades o no per la paraula del professor.

Amb el temps, es van experimentar diverses tècniques per a incorporar mecànicament l'acompanyament musical, però la indústria es va mostrar reticent davant la perspectiva d'un canvi radical. Com és habitual en el cinema, només la necessitat econòmica va estimular la invenció i desenvolupament d'un nou sistema. La crisi d'algunes grans productores les va dur a provar sort adoptant el sistema *Vitaphone ideat per *Bell *Telephone *Laboratories: el sistema encara rudimentari de sincronització mecànica amb discos va ser substituït a partir de 1930 pel registre, primer òptic i després magnètic, i després per la incorporació de la banda sonora a la pel·lícula, pel que va caldre modificar la dimensió del fotograma i la velocitat de projecció: els teòrics 16 fotogrames/segon –en la pràctica de 16 a 20 f/s- van quedar definitivament fixats en 24 f/s. A partir d'allí va començar l'auge, primer del cinema amb efectes ambientals i acompanyament musical, després del parcialment parlat, per a arribar després al cinema completament parlat.

El funcionament del cinema es basa en una propietat de la retina de l'ull humà coneguda com principi de la persistència de les impressions *retinianes. Quan la lent de l'ull, el cristal·lí, enfoca una imatge sobre la retina, els impulsos nerviosos que arriben al cervell són estimulats per la secreció d'uns *fotopigmentes específics, l'activitat química dels quals persisteix si la imatge desapareix sobtadament, mantenint-se l'estimulació dels senyals nerviosos durant un breu període de temps. La durada d'aquest període de temps durant el qual el senyal persisteix, dependrà de l'estat d'adaptació de l'ull. Quan la llum d'ambient està a un nivell baix es diu que la retina està adaptada a la foscor i l'activitat nerviosa persisteix durant un temps encara major.

La càmera *filmadora és una càmera fotogràfica especialment dissenyada per a prendre una sèrie de fotografies estàtiques en ràpida successió. El projector de films només requereix que s'insereixi la pel·lícula en la grua fent coincidir les seves perforacions amb les dents de l'engranatge. Després es controla la llum, i la ubicació del projector pel que fa a la pantalla on es projecta el film.

*Video

Tècnica o sistema d'enregistrament i reproducció d'imatges i so per mètodes electrònics, mitjançant una càmera, un *magnetoscopi i un televisor. Les imatges queden gravades en una cinta enrotllada en un cartutx.

La càmera de vídeo és una càmera portàtil que grava imatges i sons sobre una cinta magnètica, per mitjans electrònics.

La cinta de *video o videocasset és una cinta o banda llarga de material magnètic continguda en un estoig normalitzat, capaç de gravar per a la seva reproducció imatges i sons procedents de la televisió, o mitjançant una càmera de *video.

La *videocasetera és l'aparell electrònic capaç de gravar o reproduir pel·lícules de *video o senyals televisius.

En un equip de *video, la càmera recull les imatges mitjançant un sistema òptic (objectiu) i les projecta sobre una superfície recoberta d'un material semiconductor, que en funció de la intensitat lluminosa que rep varia la intensitat d'un corrent subministrat. Els senyals elèctrics en les quals la càmera transforma les imatges contenen informació sobre la forma, la lluminositat i el color de les mateixes. Els caps d'enregistrament del *magnetoscopi converteixen aquests senyals elèctrics en un senyal electromagnètic. Al fer passar pels caps d'enregistrament una cinta magnètica a velocitat constant, el senyal electromagnètic que recorre els caps orienta en un determinat sentit les partícules magnètiques de la cinta i d'aquesta manera queda registrada en aquesta tota la informació que arriba als caps. El televisor, per un procés invers, transforma el senyal electrònic en imatges visuals.

Materials Informàtics

Els suports d'informació informàtics són elements que sempre han de ser llegits per un dispositiu. Tenint en compte la naturalesa de la seva composició, aquests elements de suport poden ser magnètics, òptics o electrònics; en tots els casos la informació es guarda codificada en sistema binari.

Els dispositius de lectura generalment són perifèrics de computadores de les quals les mes comunes són les Personal *Computers o *PCs.

Entre els suports d'informació magnètics, els més comuns són el disc flexible o disquet i els cartutxos de *backup o resguard.

El disquet s'utilitza per a gravar text, imatges i so, però degut al fet que la seva capacitat és limitada (1,44 Mb o 1440000 caràcters) generalment l'hi utilitza només per a guardar text, ja que les imatges i els sons ocupen molt espai.

El disquet necessita d'un dispositiu lector i gravador que utilitza camps magnètics per a tal fi. El dispositiu és guiat des de la computadora, sent aquest un perifèric de la mateixa.

Les seves aplicacions són bàsicament les de resguard d'informació i distribució de la mateixa, sent aptes per a contenir bases de dades o actualitzacions de bases de dades. Comercialment, és comuna trobar disquets que continguin obres de referència, publicacions periòdiques de diverses matèries, etc.

Un suport directament relacionat amb els discos flexibles és el cartutx de *backup. Només es diferencia d'aquell principalment per la capacitat d'emmagatzematge que posseïx (existeixen de 100 Mb, 250 Mb i 1000 Mb o 1 *Gb). També requereix d'un lector.

En el cas dels dispositius òptics el més conegut és el CD *Rom.

El CDROM (*Compact *Disc-*Read *Only *Memory o Disc Compacte de només Lectura) és un suport d'informació íntimament relacionat amb el més famós CD-Àudio. Ambdós es basen en la tecnologia del làser i tenen unes dimensions i un procés de producció idèntics. Ara bé, mentre el CD-Àudio s'utilitza per a gravar el so, el CDROM inclou també text i imatge estàtica o dinàmica, disposant d'una capacitat de memòria d'uns 600 Mb (600 milions de caràcters), o unes 200000 pàgines de text amb els seus corresponents gràfics i il·lustracions.

El CDROM necessita d'un aparell lector que pot ser guiat des d'un microordinador, actuant llavors com un perifèric més d'aquest. El lector de CDROM utilitza un feix de llum làser per a llegir la informació gravada prèviament en el suport òptic sense possibilitat de gravar nova informació, pel que els hi coneix com dispositius de només lectura.

Les seves aplicacions comercials són bàsicament dues. D'una banda, és un suport idoni per a la comercialització de bases de dades. D'altra banda, té moltes possibilitats en el camp de l'edició (obres de referència, publicacions periòdiques especialitzades, llibres infantils interactius, etc.).

Els dispositius electrònics d'emmagatzematge de dades, les memòries *Ram externes, són una variant de les memòries RAM (dispositius utilitzats per les computadores com memòries). Consisteixen en un xip de silici amb un sistema lector i grabador incorporat, capaç d'acumular grans quantitats d'informació (1000 Mb o 1 *Gb), textuals, gràfiques o sonores, ocupant molt poc lloc físic, i amb una gran velocitat de lectura i enregistrament. Aquest dispositiu es connecta a la computadora a través d'un cable especial USB.

Comercialment, és molt comú trobar distribucions de grans bases de dades, textuals o fotogràfiques, i tot tipus d'informació.